Werken aan een sterker platteland

21-01-2016

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken is. Daar hebben Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd toen zij de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 vaststelden. LEADER is een onderdeel van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het programma wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Ideeën vanuit de samenleving

Het programma LEADER hanteert een zogenaamde 'bottom-up' benadering: De uitwerking wordt niet van bovenaf opgelegd, er wordt juist gezocht naar ideeën die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.

Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland geïnstalleerd

Voor de uitvoering van het Flevolandse LEADER-programma hebben Gedeputeerde Staten, in overeenstemming met de regelgeving van het Europese LEADER-programma een Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland geïnstalleerd. Voorzitter LAG Flevoland Gert Jan van Tilburg: 'De LAG leden zijn zeer gemotiveerd om te zorgen dat er vanuit de samenleving projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en ontwikkeling op het platteland.'

Voordat er echt ideeën kunnen worden ingediend moet de goedgekeurde ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 worden vertaald naar criteria en randvoorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage vanuit het programma. Daarna kan het programma worden opengesteld, wat inhoudt dat het loket open gaat voor aanvragen van subsidie. De Flevolandse gemeenten spelen daarin een belangrijke rol: projectideeën kunnen worden voorgelegd aan en doorgesproken met een contactpersoon van de gemeente. De gemeente beslist daarbij of zij het idee financieel willen steunen.